Disclaimer

Trotz der ständigen Sorgfalt und Aufmerksamkeit, die BCT BV der Zusammenstellung dieser Website widmet, ist es möglich, dass die auf dieser Website veröffentlichten Informationen unvollständig oder falsch sind.

De informatie op www.elemenzplatform.com wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BCT bv (ook niet via een eigen netwerk).

BCT bv kan er niet voor instaan dat de informatie op www.elemenzplatform.com geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

BCT bv sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.elemenzplatform.com, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om www.elemenzplatform.com te kunnen raadplegen.